Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Działania ekologiczne

Działania ekologiczne

Działania prowadzone w ramach ochrony środowiska przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. to m.in.:

 • prowadzenie gospodarki ściekowej w sposób zapobiegający przedosta­­waniu się zanieczyszczeniom do wód powierzchniowych i podziemnych oraz do ziemi,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez zmniejszenie strat wody w procesie dystrybucji,
 • racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, paliwami oraz surow­cami naturalnymi,
 • planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów dla poprawy warunków świadczenia usług dostaw wody, odprowadzania i oczysz­czania ścieków,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń na sieci,
 • utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej w sprawności technicznej za­pewniającej ciągłość odprowadzania ścieków,
 • wymiana odcinków sieci przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i armatury,
 • modernizacje oczyszczalni ścieków celem zwiększenia jakości oczysz­czanych ścieków,
 • przestrzeganiu wymagań prawnych i innych wymogów dotyczących działalności Spółki, w tym dotyczących zidentyfikowanych aspektów śro­dowiskowych,
 • stałym pomiarze i monitorowaniu oddziaływania na środowisko,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej i zaangażowania pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska,
 • ciągłym doskonaleniu stosunków ze społecznością lokalną oraz podno­szeniu satysfakcji Klientów z jakości świadczonych usług,
 • partnerskim dialogu przy rozwiązywaniu zagadnień środowiskowych i współdziałaniu ze zainteresowanymi stronami.

Obecnie dzierżawcą naszego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obo­jętne przy Alei Jana Pawła II 10 jest firma SG Synergia sp. z o.o. s.k.a.

Zarząd BPK Sp. z o.o.

 

Wydanie D, aktualne: 15 maja 2018 r.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.