Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Działalność - sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Zdjęcie

 

Działalność wodociągowa

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zarządza ponad 444,25 km sieci wodociągowej znajdującej się na terenie Bytomia.

Eksploatacja sieci wodociągowych oraz dostarczanie wody mieszkańcom miasta to jedno z podstawowych zadań spółki.

 

Kontakt:
• Sekretariat: (32) 39-67-100
• Biuro Obsługi Klienta: (32) 39-67-124, (32) 39-67-125, (32) 39-67-188, (32) 39-67-190
• Dział Sieci Wodociągowej: (32) 39-67-164

 

Eksploatacja sieci wodociągowej to:
• utrzymywanie sieci oraz całej infrastruktury wodociągowej we właściwym stanie technicznym, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc sprawne dostarczanie wody do odbiorców,
• usuwanie awarii,
• remont i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
• modernizacja wodociągu w ramach planów inwestycyjnych,
• gromadzenie i analizowanie danych o sieci wodociągowej.

 

Sieć wodociągowa
Większość sieci wodociągowych znajdujących się na terenie Bytomia należy do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i jest przez nie eksploatowana.
Są także sieci wodociągowe należące do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, od którego BPK kupuje wodę oraz sieci należące do innych właścicieli, np. spółdzielni.

Sieci stanowiące własność Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego dzielą się na:
• sieci rozdzielcze:
- sieci pierścieniowe – sieci zapewniają ciągły obieg wody. W przypadku wystąpienia awarii zamykany jest tylko odcinek sieci,
- sieci rozgałęzieniowe – zasilane z jednego punktu. W przypadku awarii, cały awaryjny odcinek jest wyłączany z eksploatacji.
• przyłącza.

 

Podział sieci wodociągowej
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje główną sieć wodociągową i przyłącze wodociągowe do zestawu wodomierzowego (wodomierz i dwa zawory).

Wodomierz główny jest własnością BPK. Jednak odpowiednie zabezpieczenie (np. przed zmrożeniem lub mechanicznym uszkodzeniem) wodomierza gwarantujące prawidłowe jego funkcjonowanie oraz dbanie o jego właściwy stan techniczny leży po stronie odbiorcy, zgodnie z zapisem w umowie.
W przypadku uszkodzenia wodomierza – uszkodzenia mechanicznego lub zamarznięcia, koszty naprawy ponosi odbiorca.

Układ pomiarowy powinien być zabudowany w miejscu umożliwiającym prawidłową, poziomą zabudowę układu oraz umożliwiającym swobodny odczyt liczydła wodomierza.

Granicą podziału własności sieci wodociągowej jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym.

Przyłącze wodociągowe za układem pomiarowym oraz instalację wewnętrzną eksploatuje odbiorca. To on dba o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie.

 

Inwestycje wodociągowe
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne na bieżąco – w ramach posiadanych środków finansowych i planów inwestycyjnych – modernizuje sieci wodociągowe:


• w styczniu 2012 roku dobiegła końca przebudowa prawie jednego kilometra sieci wodociągowej w ulicy Lazarówka w Bytomiu-Suchej Górze,


• w 2011 roku dobiegła końca realizacja unijnego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności. Inwestycja trwała kilka lat. W jej ramach przebudowano 63,61 km wodociągu. Stare, nieszczelne, skorodowane i łatwo pękające sieci wymieniono na nowe. Wodociąg został zmodernizowany między innymi na osiedlu domków fińskich w Miechowicach, w Szombierkach, Suchej Górze i na osiedlu im. gen. Jerzego Ziętka.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunale realizuje szereg inwestycji mających na celu ograniczanie strat wody w mieście:
• prowadzenie przebudowy szczególnie awaryjnych odcinków wodociągowych,
• planowanie inwestycji związanych z prognozami eksploatacji górniczej z zastosowaniem materiałów odpornych na działanie szkód górniczych,
• prowadzona jest racjonalna gospodarka ciśnieniem w sieci i stabilizacja tego ciśnienia (montowane są specjalne urządzenia – reduktory ciśnienia, które regulują ciśnienie w sieci oraz wdrażany jest system telemetryczny, w ramach którego montowana jest aparatura, która na bieżąco monitoruje pracę wodociągu. Poszczególne dzielnice Bytomia są dzielone na tzw. strefy zasilania. Dzięki temu ciśnienie w wodociągu może zostać dopasowane do potrzeb danej strefy, właściwie do zabudowy i ukształtowania terenu.). Dzisiaj średnie ciśnienie dla całej sieci wodociągowej wynosi 4,0-4,5 bara. Wyregulowane ciśnienie w sieci wodociągowej przekłada się na zwiększenie jej trwałości i żywotności oraz obniżenie kosztów - u mieszkańca - związanych z zakupem wody,
• modernizowane są lub budowane studnie kontrolno-pomiarowe, które mają na celu wydzielenie dodatkowych stref bilansowych, a tym samym dalszą poprawę stabilizacji ciśnienia wody dla odbiorców oraz dalszą poprawę skuteczności ograniczania strat wody,
• prowadzone są działania diagnostyczne, dzięki którym lokalizowane są wycieki wody,
• zmniejszono liczbę awarii i skrócono czas ich usuwania. W 2009 roku w Bytomiu wystąpiło 909 awarii wodociągowych, rok później 676, a w 2011 roku 437,
• skrupulatnie monitorowana jest praca sieci, a dane o jej pracy są analizowane i gromadzone.

Dzięki tym przedsięwzięciom straty wody w mieście spadły z 25,4% w 2008 roku do 16,4% w 2010 roku i aż 13,4% w 2011 roku.

 

Dostawa wody
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne dostarcza wodę prawie wszystkim mieszkańcom Bytomia. Spółka posiada koncesję na dostawę wody na terenie Bytomia.
Spółka kupuje wodę od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, które zaopatruje zbiorowo gminy na terenie województwa śląskiego i jest producentem wody.

Jakość wody jest stale monitorowana przez certyfikowane laboratorium. Zatem woda dostarczana przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest w całości czysta i bezpieczna dla zdrowia.

BPK dostarcza wodę odbiorcom indywidualnym i zbiorowym (np. spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym).
Odbiorcy, którym Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne dostarcza wodę podpisali ze spółką umowę na zaopatrzenie w wodę.

 

Woda pod kontrolą
Woda dostarczana przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest regularnie badana.
Próby do badania są pobierane co dwa tygodnie. Jedno badanie kontrolne stanu wody przeprowadza BPK, drugie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Raz na pół roku jest przeprowadzany monitoring przeglądowy, w ramach którego wykonuje się rozszerzone próby na wodzie.

W uzasadnionych przypadkach Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi także badania kontrolne jakości wody w wybranych punktach miasta.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.