Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Inwestycje zakończone

Opis i cel projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”

Zdjęcie

W Bytomiu, w latach 2004-2010 był realizowany potężny unijny projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” 2004/PL/16/C/PE/004 dofinansowany z Funduszu Spójności. To jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce.


Beneficjent projektu
- Gmina Bytom

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu - Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Kartka z historii

Wszystko zaczęło się 5 lipca 2004 roku. To wtedy prezydent Bytomia wystąpił z formalnym wnioskiem do Komisji Europejskiej o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. Kilka miesięcy później, bo 17 grudnia 2004 roku Komisja Europejska, decyzją numer C(2004)5366 przyznała gminie Bytom pomoc na realizację inwestycji. Dofinansowanie wyniosło 49 598 966 euro i pochodzi z Funduszu Spójności.

Bytomski projekt konkurował z 35 innymi z zakresu ochrony środowiska, które w 2004 roku wpłynęły do Komisji Europejskiej. Spośród nich Bruksela zaakceptowała 22 projekty, na które przydzielono dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Bytomski wniosek uplasował się w ścisłej czołówce pozytywnie zaopiniowanych aplikacji i to zarówno pod względem wysokości unijnej dotacji, jak i zakresu przewidzianych robót.

15 kwietnia 2005 roku prezydent Bytomia powołał Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności, którym został prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 24 maja 2005 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska powierzył prezesowi BPK funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO – Measure Authorising Officer) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” 2004/PL/16/C/PE/004.

29 czerwca 2005 roku podjęto uchwałę nr XLIV/692/05 Rady Miejskiej dotyczącą przekazania praw, obowiązków i odpowiedzialności ze strony gminy Bytom na rzecz BPK w zakresie realizacji projektu, a już wcześniej, bo 29 kwietnia 2005 roku w strukturach spółki powstała Jednostka Realizująca Projekt. JRP tworzyli ludzie, którzy przez wszystkie lata trwania inwestycji czuwali nad jej przebiegiem. Pilnowali czy prace przebiegają zgodnie z planem i zajmowali się wszelkimi formalnościami związanymi z projektem.

28 września 2005 roku w siedzibie BPK, w obecności notariusza, podpisano umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”.

24 maja 2006 roku odbyło się otwarcie ofert dla pierwszego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla Zadania nr 1 projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”, a 30 sierpnia 2006 roku z wyłonionym w ramach tego przetargu wykonawcą podpisano umowę na realizację robót. Dzięki temu, 26 września 2006 roku uroczyste wkopanie łopaty rozpoczęło roboty budowlane dla Zadania nr 1 projektu, a jednocześnie dla całej inwestycji.

Od samego początku, aż do końca trwania projektu funkcję Inżyniera Kontraktu dla „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” pełniła – wybrana w przetargu nieograniczonym – firma Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Przez wszystkie lata realizacji przedsięwzięcia, Inżynier miał za zadanie prowadzić bezpośredni nadzór nad robotami związanymi z projektem.

Główne cele inwestycji:

 • poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez wymienienie wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, a także wdrożenie systemu monitoringu pracy pompowni i hydroforni oraz sterowania przesyłem wody i telemetrią zasuw,
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego przez zrzut wód deszczowych bezpośrednio do odbiorników.

Efekt ekologiczny

Niezwykle ważnym elementem projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” było wypracowanie efektu ekologicznego, a w jego ramach osiągnięcie 98 % wskaźnika skanalizowania aglomeracji rozumianego jako stworzenie mieszkańcom możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz obniżenie strat wody do wartości 18 %.

Inwestycja w liczbach

 • Budowa kanalizacji sanitarnej: 79,36 km
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej: 39,68 km
 • Modernizacja wodociągu: 63,59 km
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 23,38 km
 • Modernizacja kanalizacji deszczowej: 22,70 km
 • Pompownie ścieków: 34 szt.
 • Stopień skanalizowania aglomeracji rozumiany jako stworzenie mieszkańcom możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej: 99,56%
 • Obniżenie strat wody do wartości: 18%

Korzyści wynikające z realizacji projektu

Projekt objął wszystkie dzielnice Bytomia. Na jego realizacji zyskali mieszkańcy Bytomia, którym podniósł się standard życia oraz środowisko naturalne miasta, którego czystość, dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej uległa znacznej poprawie.

Korzyści wynikające z realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” w skrócie:

 • stara i wysłużona sieć kanalizacyjna została wymieniana na nową,
 • zmodernizowana została wyeksploatowana sieć wodociągowa,
 • skanalizowanie terenów, na których w ogóle nie było sieci kanalizacyjnej,
 • budowa i modernizacja kanalizacji na terenie Bytomia doprowadziła do funkcjonowania kanalizacji rozdzielczej wszędzie tam, gdzie jest to technicznie, ekonomicznie i prawnie uzasadnione,
 • zmniejszono straty wody,
 • zlikwidowano stare obiekty oczyszczalni i skierowano ścieki do nowoczesnych oczyszczalni,
 • uporządkowano gospodarkę ściekową poprzez przebudowę źle funkcjonujących kolektorów oraz budowę kanalizacji sanitarnej, która umożliwia likwidację nieekologicznych szamb,
 • dzięki inwestycji poprawiła się czystość naturalnych cieków wodnych, w tym rzeki Bytomki.
Loga partnerów
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.