Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej

Procedura włączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

1. Wystąpienie do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ze zleceniem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci (WT).

Zlecenie o wydanie WT można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zlecenie wydania WT powinno zawierać:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    dwa egzemplarze oryginału planu sytuacyjnego z uzbrojeniem w skali 1:500 lub 1:1000.

Warunki techniczne określają:
•    miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej,
•    ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych, a w uzasadnionych przypadkach również warunki ich eksploatacji,

Warunki techniczne zachowują ważność przez okres dwóch lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.

2.    Na podstawie otrzymanych warunków należy zlecić opracowanie projektu przyłącza.
O ile warunki techniczne wskazują taką konieczność, inwestor zleca sporządzenie projektu. Projekt może sporządzić jedynie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawcę projektu wybiera inwestor.
Projektant sporządza projekt w minimum dwóch egzemplarzach.

3.    Uzgodnienie w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym opracowanego projektu.
Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, inwestor lub projektant (w imieniu inwestora) zleca Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu uzgodnienie projektu.

Zlecenie o uzgodnienie projektu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zlecenie uzgodnienia projektu powinno zawierać:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    dwa egzemplarze projektu (jeden egzemplarz projektu pozostaje w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym).

Uzgodnienie projektu dotyczy:
•    zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
•    zgodności projektu z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,
•    zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi spółki,
•    zakresu szczegółowości opracowania.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony.

Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

4. Następnie należy wystąpić do BPK ze zleceniem o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza oraz na odbiór końcowy przyłącza.
Zlecenie można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl

5. Właściciel nieruchomości wykonuje budowę przyłącza wodociągowego we własnym zakresie.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego inwestor musi:

1.  Wykonać przyłącze wodociągowe. Inwestor zleca specjalistycznej firmie wykonanie przyłącza wodociągowego. Budowa musi być realizowana zgodnie z uzgodnionym projektem oraz pod nadzorem inspektora BPK.

Wniosek zlecenia na nadzór nad budową i odbiór końcowy przyłącza wodociągowego,
można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

2.  Zlecić BPK wykonanie wcinki do wodociągu. Wcinka do wodociągu wykonywana jest przez BPK. Zlecenie wcinki odbywa się poprzez złożenie przez inwestora w siedzibie spółki wypełnionego wniosku zlecenia na wcinkę.

Wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.


Zlecenie wcinki powinno zawierać co najmniej:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o zgodzie na zajęcie pasa ruchu drogowego       (o ile jest konieczny). Decyzja ta powinna być ważna co najmniej siedem dni licząc od daty dostarczenia do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (o ile jest konieczny) inwestor zleca we własnym zakresie.

3. Dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza. Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przyłącza i dostarczenia jej          o Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

4. Dokonać odbioru końcowego wybudowanego przyłącza.
Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół odbioru przyłącza podpisany przez inwestora, wykonawcę i uprawnionego pracownika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

5. Zawrzeć z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym umowę na dostarczanie wody.
Po dopełnieniu powyższych czynności następuje montaż urządzeń pomiarowych oraz podpisanie umowy na dostawę wody.

Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Ważne telefony:
•    Biuro Obsługi Klienta: (32)39-67-124, (32)39-67-125, (32)39-67-188, (32)39-67-190.
•    Dział Techniczny: (32)39-67-113, (32)39-67-142, (32)39-67-181

 

WARTO WIEDZIEĆ

Eksploatacja sieci wodociągowej polega na:

•    utrzymywaniu sieci oraz całej infrastruktury wodociągowej we właściwym stanie technicznym, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc sprawne dostarczanie wody do odbiorców,
•    usuwaniu awarii,
•    remontowaniu i wymianie uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
•    modernizacji wodociągu w ramach planów inwestycyjnych,
•    gromadzeniu i analizowaniu danych o sieci wodociągowej.

Zarządzanie siecią, czyli kto za co odpowiada

•    ciąg główny wodociągu
Ciąg główny może wybudować Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w zależności od posiadanych środków finansowych. Wodociąg główny może wybudować także przyszły odbiorca pod nadzorem inspektora BPK, a następnie przekazać odpłatnie na majątek BPK. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się eksploatacją własnych sieci wodociągowych. To po stronie BPK leży sprawne i fachowe dostarczanie wody, a także usuwanie awarii, przeprowadzanie koniecznych remontów, dokonywanie napraw i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków instalacji.

•    przyłącze wodociągowe

− do wodomierza głównego przyłącze wodociągowe eksploatuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne,

− wodomierz główny jest własnością BPK. Natomiast zabezpieczenie go przed zmrożeniem, mechanicznym uszkodzeniem leży po stronie odbiorcy wody zgodnie z zapisem w umowie.                                                                           Po stronie właściciela nieruchomości leży odpowiednie zabezpieczenie wodomierza gwarantujące mu prawidłowe funkcjonowanie oraz dbanie o jego właściwy stan techniczny.

− granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zawór za wodomierzem głównym. Za zaworem przyłącze wodociągowe oraz instalację wewnętrzną eksploatuje właściciel nieruchomości, a to oznacza, że to on dba o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.