Oczyszczalnia ścieków „Centralna”

Oczyszczalnia ścieków „Centralna” to obiekt, który przyjmuje ścieki z Bytomia i Radzionkowa. Został oddany do użytku, po modernizacji, w 2004 roku. Dzięki modernizacji obiekt został przebudowany i unowocześniony. Zmodernizowano między innymi osadniki wtórne i reaktory biologiczne. Oczyszczalnia stała się bardziej nowoczesna, zwiększyła się także jej przepustowość.


Działalność i bezpieczeństwo
Oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 11 ha. Leży w zlewni rzeki Szarlejki. Została zaprojektowana tak, by w ciągu doby mogła oczyścić 30 tys. m3 sześciennych ścieków. Oczyszczalnia jest obiektem całkowicie bezpiecznym dla środowiska.„Centralna” jako nowoczesny obiekt jest w pełni zautomatyzowana. Kontrolno-pomiarowa aparatura najwyższej klasy czuwa nad tym, by oczyszczanie ścieków przebiegało sprawnie, bez zakłóceń i bezpiecznie, czyli z zachowaniem wszelkich niezbędnych norm i procedur. „Centralna” ma również system automatycznego sterowania, który umożliwia szybką diagnozę zakłóceń procesu oczyszczania ścieków. Wizualizacja, raportowanie, archiwizacja i obróbka danych pochodzących z punktów kontroli jest możliwa z pulpitu dyspozytorni. Pod ciągłą kontrolą jest także sprzęt pracujący na terenie obiektu, a fachowcy czuwają nad tym, by zawsze był sprawny. W procesie oczyszczania ścieków bardzo ważną rolę pełni laboratorium. To tu, na bieżąco, są prowadzone analizy procesów, które są przeprowadzane na terenie oczyszczalni. Laboratorium bada nie tylko stan oczyszczonej już wody, która trafia do rzeki, ale też wskaźniki i poziomy zanieczyszczeń ścieków pomiędzy poszczególnymi operacjami w trakcie procesu oczyszczania.


Proces technologiczny
• Siecią kanalizacyjną ścieki są tłoczone do oczyszczalni. Tłoczą je przepompownie. System przepompowni jest rozsiany po całym mieście.
• W „Centralnej” ścieki najpierw przechodzą przez proces oczyszczania mechanicznego. Na tym etapie ścieki zostają oczyszczone z elementów wleczonych, czyli większych śmieci oraz z zawiesin.
• Kolejna faza to osadnik wstępny i komora beztlenowa, po której ścieki są kierowane do reaktorów biologicznych. „Centralna” jest wyposażona w trzy reaktory biologiczne.
• Tam odbywa się proces eliminacji ze ścieków związków azotu i fosforu.
• Z reaktorów ścieki przechodzą do osadników wtórnych, gdzie następuje ich klarowanie, czyli ostateczne czyszczenie. To ostatnia faza oczyszczania.
• Z osadników, już czyste ścieki trafiają do odbiornika, czyli do rzeki. Oczyszczone ścieki z „Centralnej” wpływają do Szarlejki. „Centralna” jest wyposażona w trzy osadniki wtórne.
 
Produkcja biogazu
Na terenie oczyszczalni jest produkowany biogaz. To ekologiczne paliwo, gaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, które są pozostałością procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli rzeki, potoku lub rowu, a osady ściekowe tłoczone są do zamkniętej komory fermentacyjnej, gdzie jest wytwarzany biogaz, który jest używany do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, do ogrzewania zaplecza technicznego „Centralnej” i do celów technologicznych. Dzięki temu zmniejsza się ilość osadu, który pozostał po oczyszczonych ściekach. Osad, który zostanie, po procesie fermentacji, jest zagospodarowywany na cele rolnicze.
 
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.