Oczyszczalnia ścieków „Bobrek”

Oczyszczalnia ścieków „Bobrek” funkcjonuje od 1936 roku i jest najstarszą funkcjonującą oczyszczalnią w mieście.

Działalność i bezpieczeństwo
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z całej dzielnicy Bobrek. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Obiekt został zaprojektowany tak, by móc przyjąć 800 m3 ścieków na dobę. Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych – po zakończeniu procesu oczyszczania – do rowu Miechowickiego jest na bieżąco badana laboratoryjnie. Dzięki systematycznym badaniom BPK ma pewność, że oczyszczone ścieki trafiające do odbiornika spełniają wszelkie normy i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne.


Proces technologiczny

• Ścieki z kanalizacji dopływają do oczyszczalni kanałem grawitacyjnym Ø400. Następnie ścieki trafiają do stacji mechanicznego oczyszczania (sito-piaskownik), gdzie są oczyszczane ze skratek, czyli większych zanieczyszczeń.
• Potem ścieki przechodzą do osadników Imhoffa (oczyszczanie z zawiesiny).

Na tym kończy się mechaniczny etap oczyszczania ścieków. Kolejny etap to oczyszczanie biologiczne:
• Z osadników Imhoffa ścieki trafiają do reaktorów biologicznych Ela. Na terenie oczyszczalni „Bobrek” znajdują się dwa takie reaktory. Każdy z nich składa się z trzech komór. Ścieki przechodzą przez wszystkie komory: I komora (denitryfikacja, czyli oczyszczanie przy udziale bakterii beztlenowych), II komora (oczyszczanie przy udziale bakterii tlenowych), III komora (osadnik wtórny).
• Na ostatnim etapie czyszczone ścieki trafiają do odbiornika, którym jest rów Miechowicki.

 


Gospodarka osadowa
W procesie oczyszczania ścieków powstaje tzw. osad nadmierny, który jest naturalnym produktem intensywnych przemian biologicznych i musi zostać usunięty z instalacji oczyszczania. Na terenie oczyszczalni „Bobrek” osad jest odprowadzany do osadników Imhoffa. Tam fermentuje i po odwadnianiu jest wywożony z terenu oczyszczalni. Oczyszczalnia jest także wyposażona w poletka osadowe, które pełnią funkcję zabezpieczającą obiekt. W razie wystąpienia awarii, to na nich osad może być składowany i suszony.